Scrollujte ďalej

Obchodné podmienky

treningyonline.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky používania web stránky treningyonline.sk, ktorá sprístupňuje registrovaným užívateľom video tréningy od športových trénerov.

 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom web stránky treningyonline.sk. Užívateľ registráciou na internetovej stránke potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.  

 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov

 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na web stránke treningyonline.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia užívateľom.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom web stránky treningyonline.sk je spoločnosť Tréningy Online s.r.o., so sídlom 1258, 925 42 Trstice, IČO: 52 244 164, DIČ: 2120970610, Zast.: Balazs Deak, konateľ, e-mail: info@treningyonline.sk.

 2. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala na treningyonline.sk a využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 3. Spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 4. Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák."):

 • osoba zapísaná v obchodnom registri ,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 1. Elektronickým obsahom nedodávaným na hmotnom nosiči sa rozumejú video tréningy

sprístupnené objednávateľovi po určitú dobu po kúpe vybraného video tréningu za kredity.

 1. Tréner je osoba registrovaná ako tréner na web stránke treningyonline.sk, ktorá môže prostredníctvom treningyonline.sk zverejňovať a predávať video tréningy zo svojej oblasti špecializácie. Trénerom môže byť len osoba, ktorá má platný certifikát pre danú špecializáciu.

 2. Tréning je video tréning realizovaný trénerom a zverejnený na web stránke treningyonline.sk pre užívateľov po stanovenú dobu.

 3. Užívateľským účtom je účet užívateľa obsahujúci jeho osobné údaje a údaje o jeho aktivitách na treningyonline.sk.

 4. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (prihlasovací email, heslo).

 5. Službou sú všetky zariadenia, nástroje a služby, ktoré sú súčasťou treningyonline.sk a sú poskytované pre užívateľa prostredníctvom internetovej stránky treningyonline.sk.

 6. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby.

 7. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava\ odbor výkonu dozoru\ tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21\ fax č.: 033/321 25 23

Článok III

Charakteristika

 1. Treningyonline.sk je elektronická platforma, ktorá umožňuje užívateľom pozerať video tréning trénera špecializovaného na danú oblasť, a to aj opakovane po celú dobu zverejnenia video tréningu.

Článok IV

Užívateľský účet

 1. Návštevník treningyonline.sk môže web stránku využívať v obmedzenom rozsahu aj bez registrácie. Návštevník sa môže oboznámiť s obsahom web stránky a úvodnými videami k tréningom, ktoré obsahujú základné informácie o danom tréningu.

 2. Využívať treningyonline.sk a služby s tým súvisiace môže návštevník po vytvorení užívateľského účtu. Návštevník si môže vytvoriť užívateľský účet prostredníctvom registračného formulára na web stránke treningyonline.sk. Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné.

 3. Vytvorením užívateľského účtu užívateľ prejavuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami spracúvania osobných údajov.

 4. Užívateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom prevádzkovateľom.

 5. Užívateľský účet je určený len pre užívateľa. Užívateľ nemôže poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe, ani ich zverejniť, či inak sprístupniť tretím osobám. Užívateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred stratou, zverejnením alebo sprístupnením tretej osobe. Užívateľ, ktorý si vytvoril užívateľský účet za účelom sprístupňovania videí tretím osobám (napr. hotel), môže sprístupniť účet určeným osobám s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.

Článok V

Uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom

 1. Zverejnenie obchodných podmienok na web stránke treningyonline.sk sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie služieb prístupných prostredníctvom web stránky treningyonline.sk Akceptovaním týchto obchodných podmienok, prostredníctvom vytvorenia užívateľského účtu, sa považuje zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom za uzatvorenú. Potvrdenie o uzatvorení zmluvy bude automaticky doručené užívateľovi e-mailom.

 2. Užívateľ môže používať treningyonline.sk iba v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnou legislatívou.

 3. Zmluva je prevádzkovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom plnenia zmluvy a zákonných povinností.

Článok VI

Kredity

 1. Užívateľ si môže vo svojom užívateľskom účte kúpiť kredity, za ktoré si následne kúpi vybrané videá tréningy. Vybrať si môže niektorý z týchto balíkov:
 • 5 kreditov

 • 10 kreditov

 • 20 kreditov

alebo zvoliť si ľubovoľný počet nad 20 kreditov (napr. 21).

 1. Užívateľ zaplatí kúpnu cenu rovnajúcu sa hodnote zvoleného počtu kreditov. Napr. za 21 kreditov zaplatí sumu 21 eur.

 2. Užívateľ si objedná vybraný počet kreditov kliknutím na ikonu „Kúpiť" po vyplnení fakturačných údajov. Objednávka vybraného počtu kreditov je záväzná a meniť ju možno len dohodou zmluvných strán.

 3. Užívateľ môže objednané kredity zaplatiť niektorým z týchto spôsobov:

 • Online platobnou kartou

 • Platobná brána Gopay

 • Prevodom na bankový účet

V prípade prevodu na bankový účet je užívateľ povinný zaplatiť cenu za objednané kredity do 7 dní odo dňa objednania. Pokiaľ užívateľ nezaplatí do stanovenej lehoty, považuje sa objednávka za bezpredmetnú.

 • SMS platba

V prípade platby cez SMS získa užívateľ 70% z objednanej hodnoty kreditov. Zvyšných 30% sú poplatky za platbu SMS. (napr. Ak si užívateľ objedná 100 kreditov za sumu 100 eur, zaplatí 100 eur ale získa len 70 kreditov. Zvyšných 30 eur sú poplatky za platbu SMS)

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pripísať zakúpené množstvo kreditov na účet užívateľa do 24 hodín odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade platby bankovým prevodom budú finančné prostriedky pripísané na účet prevádzkovateľa za 1-3 pracovné dni.

 2. Dokladom o poskytnutí elektronického obsahu je faktúra, ktorá je zaslaná objednávateľovi e-mailom.

 3. Zakúpené kredity nie je možné vrátiť, ani žiadať o vrátenie peňazí,

 4. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, nemá stanovenú dobu, počas ktorej musí zakúpené kredity minúť. Užívateľ, ktorý je podnikateľom, môže minúť zakúpené kredity do konca kalendárneho mesiaca/do konca mesiaca od zakúpenia, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté s prevádzkovateľom inak.

 5. Užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za zostatkové kredity na účte, pokiaľ tieto nestačia na kúpu žiadneho video tréningu.

Článok VII

Video tréningy

 1. Užívateľ registrovaný na treningyonline.sk má prístup k bezplatným a spoplatneným video tréningom za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

 2. Bezplatné video tréningy sú prístupné pre všetkých užívateľov registrovaných na treningyonline.sk, a to aj v prípade, že nemajú zakúpené žiadne kredity.

 3. Spoplatnené video tréningy sú prístupné užívateľom len po ich zaplatení.

 4. Každý video tréning je zverejnený na treningyonline.sk 84 hodín a potom sa odstráni. Zostávajúci čas zverejnenia je zobrazený pri každom video tréningu a je povinnosťou užívateľa skontrolovať po aký čas bude ešte video tréning zverejnený a prístupný pre užívateľa.

 5. Užívateľ si zakúpi vybraný video tréning za uvedený počet kreditov. Po zaplatení za video tréning kreditmi sa užívateľovi sprístupní video tréning po zostávajúcu dobu zverejnenia. Ak si užívateľ kúpi video tréning ešte pred jeho zverejnením, sprístupní sa mu až po jeho zverejnení. Zakúpený video tréning si môže užívateľ pozrieť aj viac krát počas celej doby zostávajúceho času zverejnenia videa. Kredity za zakúpený video tréning nie je možné užívateľovi vrátiť, a to ani v prípade, že zostávajúci čas zverejnenia nepostačuje na pozretie zakúpeného video tréningu.

 6. Užívateľ môže vyhľadávať video tréningy podľa rôznych kritérií s použitím filtrov.

Článok VIII

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Užívateľ je povinný postupovať v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnou legislatívou.

 2. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského účtu a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú prevádzkovateľovi.

 3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať treningyonline.sk spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy prevádzkovateľa, trénerov a tretích osôb.

 4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať treningyonline.sk spôsobom, ktorý by porušoval zákon, zákon neobchádzal a bol v rozpore s dobrými mravmi.

 5. Prevádzkovateľ sprístupňuje užívateľovi video tréningy a prípadne iné špecifikované služby online prostredníctvom web stránky treningyonline.sk. Z dôvodu aktualizácie služieb, opravy, údržby a zásahu vyššej moci, môže dôjsť k dočasnému prerušeniu prevádzky web stránky, pričom za prerušenie prevádzky ani prípadnú stratu dát nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

Článok IX

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy užívateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

 5. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

Treningy online s.r.o.

1258, 925 42 Trstice

alebo mailom na info@treningyonline.sk.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 2. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a iných nákladov a poplatkov.Poskytovateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 3. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok X

Riešenie sporov

I. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s používaním internetovej stránky a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

III. V prípade vzniku sporu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@treningyonline.sk alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Pokiaľ prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

IV. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

V. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

VI. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

VII. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

VIII. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede poskytovateľa alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

IX. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

X. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

XI. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

XII. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že poskytovateľ porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XI

Zodpovednosť za vady a reklamácia

 1. Prevádzkovateľ poskytuje video tréningy bez právnych vád.

 2. Pokiaľ nebol užívateľovi sprístupnený zakúpený video tréning v súlade s týmito obchodnými podmienkami, môže nedodanie video tréningu resp. dodanie video tréningu, ktoré nebolo možné vo vymedzený čas z technických alebo iných dôvodou sprístupniť, reklamovať u prevádzkovateľa. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním e-mailu na info@treningyonline.sk, Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vzhľadom na charakter služby, poskytovateľ vybaví reklamáciu opätovným sprístupnením kurzu alebo vrátením ceny. Poskytovateľ výda potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie v lehote do 30 dní.

 3. Video tréningu sú vytvorené a zverejnené trénerom, pričom prevádzkovateľ poskytuje len elektronickú platformu pre predaj video tréningov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah ani kvalitu zverejnených videí.

 4. Užívateľ berie na vedomie, že informácie poskytnuté vo video tréningoch majú len informatívny charakter a poskytovateľ nezodpovedá za ich pravdivosť a úplnosť. Užívateľ používa elektronický obsah na vlastné riziko.

 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne užívateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s video tréningom.

Článok XII

Platnosť zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Užívateľ ju môže kedykoľvek vypovedať vymazaním si svojho užívateľského účtu. Vymazaním užívateľského účtu zmluva okamžite zaniká.

 2. Prevádzkovateľ má právo vypovedať zmluvu pokiaľ užívateľ porušil tieto obchodné podmienky alebo

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 2. Informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XIV

Autorské práva

 1. Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné, sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora, ktorým je prevádzkovateľ alebo tréner, je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 2. Video tréning a iný elektronický obsah sprístupnený užívateľovi je autorským dielom a požíva ochranu na základe uvedeného zákona. Zakúpením si video tréningu získava užívateľ právo prehliadať tento video tréning pre vlastnú potrebu na vymedzené obdobie. Užívateľ nie je oprávnený video tréning a ani iný poskytnutý elektronický obsah kopírovať, upravovať, rozširovať, zverejňovať, ani inak používať.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke treningyonline.sk v deň uzatvorenia zmluvy.

 2. Prevádzkovateľ neprijal kódex správa.

 3. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák."), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 5. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre poskytovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2019

Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková

Lanikova Group, s.r.o.

advokátska kancelária