Scrollujte ďalej

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU"). Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Tréningy Online s.r.o., so sídlom 1258, 925 42 Trstice, IČO: 52 244 164, Zast.: Balazs Deak, konateľ , email: info@treningyonline.sk (ďalej len „prevádzkovateľ").

2. Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel? Registrácia trénera

Nadviazaním spolupráce pri predaji online tréningov prostredníctvom web stránky treningyonline.sk nám poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, tel. č., adresa na fakturačné účely, údaje o platbách, a v prípade právnickej osoby aj príslušnosť k organizácii. Tieto spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy za účelom vytvorenia administrátorského účtu na treningyonline.sk a využívania systému.

Registrácia užívateľa

Registráciou na webovej stránke treningyonline.sk nám poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu užívateľské meno, emailová adresa. Tieto spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy za účelom vytvorenia užívateľského účtu a využívania systému treningyonline.sk.

Správa sociálnych sieti

Kliknutím na „Páči sa mi" na našej stránke na sociálnej sieti Facebook alebo sledovaním našej stránky na sociálnej sieti Instagram nám poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu užívateľského mena. Tieto spracúvame na právnom základe oprávnený záujem, ktorým je informovanie fanúšikov o aktivitách prevádzkovateľa a službách, ktoré poskytuje. Spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek namietať odhlásením sa zo sledovania stránky.

Cookies

Ak navštívite našu web stránku spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu IP adresy a cookies na reklamné účely. Tieto spracúvame iba s vašim súhlasom, ktorý nám poskytujete nastavením webového prehliadača. Viac informácií o cookies sa dozviete v cektii Cookies.

3. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona. Vaše osobné údaje sprístupňujeme Daňovému úradu alebo inému oprávnenému subjektu v prípade kontroly.  Pri realizácii online reklamných aktivít poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu cookies a IP adresy spoločnosti Facebook a Google.

Prístup k vašim osobným údajom môže mať aj

 • poskytovateľovi webhostingových služieb,

 • správcovi web stránky,

s ktorými sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú stanoveného účelu spracúvania osobných údajov. Účtovné doklady uchovávame podľa zákona po dobu 10 rokov. Údaje uložené vo vašom užívateľskom účte spracúvame po dobu vašej registrácie a 30 dní po vymazaní užívateľského účtu. Cookies uchovávame po dobu 15 mesiacov.

5. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme preniesť do tretej krajiny USA, a to v súvislosti s využívaním služieb Google a Facebook. Uvedená krajina poskytuje dostatočné záruky za bezpečnosť vašich údajov.

6. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email [info@treningyonline.sk]. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

7. Ako spracúvame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

8. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. []{#_Hlk514911878 .anchor}Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Užívateľské účty sú zabezpečené heslom. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

9. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

 • odvoláte svoj súhlas;

 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

 • vytvárania profilu záujemcu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 1. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email info@treningyonline.sk

 • zaslaním oznámenia poštou

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.5.2019.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.